Facebook
ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

 

               

----------------------------- www.eufunds.bg --------------------------

 

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

 

Презентация АПСПО

 

ДГ №7 „Снежанка“ провежда дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа като осигурява подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения чрез допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ чрез осъществяване на обща и допълнителна подкрепа. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. Партньор в реализирането на проекта е Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

С разбирането, че предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност е основна цел на проекта. Проектът е на обща стойност 82 500 000,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Дейностите по проекта, които се реализират, са следните:

  • Дейност 1: Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи;              
  • Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детска градина с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др,;
  • Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.;
  • Дейност 4: Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т. ч. чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия, помагала и др.;

     • Дейност 5: Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация