ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Обществен съвет

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към ДГ №7 „СНЕЖАНКА“ град ТЪРГОВИЩЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Писмо с изх. №РД-01-3440/30.03.2021 г. на Кмета на община Търговище Ви уведомявам, че комисията, определена със Заповед №792-173/23.02.2021 г. на директора на детската градина, ще извърши класиране на децата за учебната 2021/2022 г. на 13.05.2021 г. от 12,45 часа в ДГ №7 „Снежанка“.

При желание от Ваша страна можете да присъствате.

Съобщения - ДГ №7 Снежанка - Търговище
Класиране - ДГ №7 Снежанка - Търговище