Facebook
ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Необходими документи

Наредба за записване, отписване и преместване на деца

Заявление за записване (Приложение №3)

Заявление за участие в класиране за прием (Приложение №1)

Заявление за отписване (Приложение №5)

 

При подаване на заявлението се представят оригиналите на документите, необходими за сверяване на посочените данни, както следва:

1. Заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина (Приложение №1)

2. Удостоверение за раждане на детето

3. Документ/документи, доказващи основание за предимство по допълнителните критерии, при наличие

4. Документ за настойник или лице, полагащо грижи за детето, когато заявлението не се подава от родител

5. Лична карта на единия родител/настойник или лице, полагащо грижи за детето

Съобщения - ДГ №7 Снежанка - Търговище
Класиране - ДГ №7 Снежанка - Търговище