ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Срокове

 

Срокът за подаване на заявление за прием на деца е в периода от 01 март до 30 април на съответната календарна година.

Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 10 май.

След обявяване на резултатите от класирането, родителите/настойниците или други лица, които полагат грижи за детето, записват детето в избраната детска градина, където е класирано.

Срокът за записване започва от първия работен ден на месец юни и продължава в рамките на 10 работни дни включително.

Записването се извършва на място в избраната детска градина след подаване на Заявление за записване на дете (Приложение №3).

Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 15 септември. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Съобщения - ДГ №7 Снежанка - Търговище
Класиране - ДГ №7 Снежанка - Търговище