Facebook
ДГ №7 Снежанка
град Търговище

Документи

Стратегия на ДГ №7 "Снежанка"

Правилник за дейността на детската градина

Етичен кодекс

Програма за превенция на ранното напускане

Утвърден бюджет ДД 2018 г.

Утвърден бюджет МД 2018 г.

Очтет бюджет ДД 2018 г.

Отчет бюджет МД 2018 г.

Иновативна програмна система на ДГ №7 "Снежанка"

Мерки за повишаване на качеството

Програма за приобщаване на уязвими групи

Утвърден бюджет ДД 2019г.

 Утвърден бюджет МД 2019г.

 Отчет бюджет ДД 2019 г.

Отчет бюджет МД 2019 г.

Отчет към 31.03.2019 г- ДД

Отчет към 31.03.2019 г- МД

Отчет към 30.06.2019 г- ДД

Отчет към 30.06.2019 г- МД

Отчет към 30.09.2019 г - ДД

Отчет към 30.09.2019 г- МД

Годишен план 2019-2020 г.

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование 

Издаване на дубликат

Утвърден бюджет ДД 2020 г.

Утвърден бюджет МД 2020 г.

Отчет към 31.12.2019 г. ДД

Отчет към 31.12.2019 г. МД

Отчет към 31.12.2019 г. АПСПО

Отчет към 31.03.2020 г. ДД

Отчет към 31.03.2020 г МД

Отчет към 31.03.2020 г.

Правила вътрешен ред противоепидемична обстановка

Отчет бюджет м. декември 2020 г

Утвърден бюджет ДД и МД 2021 г